صفات Adjectives و قیود Adverbs

صفات Adjectives و قیود Adverbs کدامند؟ تعریف و تفاوت آنها در چیست؟ کاربرد صحیح صفات و قیود و اشراف داشتن بر آنها چه کمکی به ما در جمله سازی میکند؟

همیشه به زبان آموزان خودم توصیه میکنم تا با کاربرد صحیح انواع صفات و قیود و مکان مناسب برای آنها آشنا شوند. چرا که اینها در جمله همانند Lubricator عمل میکنند و کمک بزرگی هستند برای اینکه جمله در عین سادگی و روانی صحیح تر و همانند گویش افراد Native بنظر برسد. استفاده بجا از Adjectives و Adverbs شما را قادر میسازد تا درعین حال که جمله مورد نظرتان را روان بیان میکنید، از زیاده گوئی و بیان جملات پیچیده که بعضا ناصحیح خواهند بود نیز اجتناب کنید.

ابتدا بیائیم تا با تعریف انواع صفات Adjectives و قیود Adverbs و نیز جایگاه صحیحشان در پیکره یا ساختار جمله آشنا شویم. ضمنا به شما یادآور میشویم که انواع طبقه بندی های مختلف و متفاوتی از آنها وجود دارند که ممکن است در نگاه اول کمی گیج کننده بنظر برسند، اما من در این یادداشت سعی کرده ام تا علاوه بر بیان ساده و طبقه بندی متفاوت موضوع، به شما کمک کنم که درک نسبتا کاملی از آن داشته باشید و بتوانید به سهولت از آنها در جملات خود استفاده کنید. برای تسلط بیشتر بر آنچه که میاموزید میبایست زیر نظر اساتید حرفه ای به تمرینات هدفمند برسید بطوریکه بدون کمترین دغدغه بدانید چرا و در چه شرایطی میتوانید جایگاه صفات و قیود Adjectives & Adverbs را تغییر دهید، و کلمات هم-آیند Collocations متناسب و اجباری با برخی صفات و قیود کدامند و نیز با افزایش دامنه اطلاعات خود، صفات و قیود بهتری را جایگزین کلمات پیش پا افتاده و سطحی بمایید. من در این یادداشت تنها اشاره ای مختصر اما کاربردی به این مسأله دارم و چنانچه شما علاقمند هستید که بیشتر بدانید، میتوانید به صفحات مرتبط به این یادداشت نیز سری بزنید تا بررسی عیق تری داشته باشید.

 

تعریف صفت Adjective و قید Adverb و تفاوتشان با یکدیگر

 

 

Possessive Adjectives    صفات ملکی: نشانده مالکیت هستند

.....Ourاِما

 .... My اِمن

.....Yourاِشما

 ....  Yourاِتو

.....Theirاِ آنها

His/Her/Its....اِاو

 

 

++صفت: کلمه ایست که اسم را توصیف میکند

++قید:    کلمه ایست که فعل را توصیف میکند

ساراخوب خوب رانندگی میکند.

Goodخوب---صفت

Wellخوب---قید

Good Sara drives well

قید تکرار: تکرار فعل را توصیف میکند

قید حالت: حالت فعل را توصیف میکند

Adjective+ ly

Beautiful+ly = Beautifully

سارا بزیبایی رانندگی میکند

Sara drives beautifully

قید مکان: مکان وقوع فعل

قید زمان: زمان وقوع فعل

سارا ساعت 08 به مدرسه می رود

Sara goes to school at 08:00am

یکی از کاربردهای ing در زبان انگلیسی، ساخت صفت از ریشه فعل است.

--ing-- برای ساختن صفت فاعلی استفاده میشود

صفاتی که از ریشه فعل ساخته میشوند، دو نوع هستند

 • صفت فاعلی: که معمولا در ادبیات فارسی پسوند"کننده" میگیرند: برگزارکننده، شرکت کننده، کاری= کارکننده، پاک کننده، هیجان انگیز=هیجانی کننده

صفت فاعلی در زبان انگلیسی با پسوند “ing” ساخته میشود

Excite   به هیجان آوردن------------Exciting هیجان انگیز، مهیج، هیجان آور=هیجانی کننده

 • صفت مفعولی: که معمولا در ادبیات فارسی پسوند"شده" میگیرند که اغلب از کلمه حذف میشود: بازنشسته(شده)، بیکار(شده)، خسته(شده)، غم زده(شده)، هیجان زده(شده)

صفت مفعولی در زبان انگلیسی همان اسم مفعول(قسمت سوم) “Past Participle” است.

Excite

The movie was ……exciting…… and people in the cinema were ……excited…… .

Bore   خسته و کسل کردن

We got ………bored…………. as the story was ………boring…………

کسل کننده boring

کسل (شده) bored

 

 • صفات دو دسته هستند؛ الف: صفات یک بخشی(یک سیلابی) مثلtall, short, long, big و ب: صفات دو یا چند بخشی(چند سیلابی) مثل beautiful, famous, careful, exciting
 • برای برتر کردن صفات یک بخشی به آخر آنها er اضافه میکنیم. مثال: taller, shorter, longer, bigger و بعد از آن than بمعنی "از" آورده میشود. مثال:My brother is taller than yours
 • برای عالی کردن صفات یک بخشی به آخر آنها est اضافه میکنیم. مثال: tallest, shortest, longest, biggest
 • برای برتر کردن صفات چند بخشی به قبل از آن more اضافه میکنیم و بعد از صفت از than استفاده میکنیم.
 •    مثال:My favored team is more famous than yours
 • برای عالی کردن صفات چندبخشی به قبل از آن most اضافه میکنیم. مثال:The most beautiful    
 • برای همپایه کردن صفات و قیود در دو سوی آنها as قرار داده میشود.
 • is three time more than that one میتوانست پاسخ درست باشد، اما در میان چهار گزینه فوق موجود نیست.

 

 

مثال: Cristina speaks English as ……. as his father does

 best          better       well             good

 • تفاوت صفت و قید در اینست که صفت اسم را توصیف میکند و قید فعل را توصیف میکند

در مثال فوقwell (بمعنی؛ بخوبی)قید است و good صفت و از آنجائیکه گوینده قصد دارد فعل speak را وصف کند، بنابراین بین asها قیدwellگنجانده میشود. به تست بعدی توجه کنید

جدول زیر شامل صفات و قیودی است که از قاعده er و est همچنین more و most تبعیت نمیکنند

عالیSuperlative

برترComperative

سادهSimple

Bestخوبترین

Betterخوبتر

Goodخوب

Worstبدترین

Worseبدتر

Badبد

Mostزیادترین مقدار

Moreمقدار زیادتری

Muchمقدار زیادی

Mostتعداد مقدار

Moreتعداد زیادتری

Manyتعداد زیادی

Leastکمترین مقدار

Lessمقدار کمتری

Littleمقدار کمی

Fewestکمترین تعداد

Fewerتعداد کمتری

Fewتعداد کمی

Farthestدورترین

Fartherدورتر

Farدور

Furthestبیشترین

Furtherبیشتر

Farبیش

 

 

 • بعد از افعال ربطی(افعالی که معنی "بنظر رسیدن"؛feel, look, sound, seem, smell, taste, appear، یا معنی"شدن"؛ grow, turn, get, become, go، یا معنی"ماندن"؛ keep, remain, stay و یا معنی"بودن" am,is,are میدهند) استفاده از قید صحیح نمیباشد بلکه میبایست از اسم و یا صفت استفاده گردد.

 

مثال:   Whenever Sarah faces a difficulty, she asks me to help her. She thinks I'm …… than she is

as clever as        cleverer           more clever        the cleveres 

 • ***نکته: clever یک صفت دوسیلابی است ولی از قاعده er و est استفاده میکند

هرگاه به انتهای فعلی ing اضافه شود آن فعل میتواند به "صفت فاعلی"  تبدیل گردد.

 • هرگاه به انتهای فعلی ed  اضافه شود ان فعل میتواند به "صفت مفعولی"تبدیل گردد.

صفت فاعلی ایجاد کننده یک حالت و صفت مفعولی پذیرای یک حالت است.

Boreکسل کردنboringکسل کنندهboredکسل(کسل شده)

Exciteبه هیجان آوردنexciting مهیجexcitedهیجان زده

Amuseسرگرم کردنamusingسرگرم کنندهamusedسرگرم(سرگرم شده)

 

مثال: A model of a sailing ship inside a small-necked bottle is interesting to ……. people

the most           most            more        each

 • هنگامیکه most بمعنی؛ تقریبا همه یا بیشترین مقدار بکار میرود، بدون حرف تعریف "the" استفاده میشود

 

مثال: Fred has bought a ….. cotton dress for his wife as a birthday present

pretty red Japanese                                       red pretty Japanese

Japanese pretty red                                       Japanese red pretty

 

 • ترتیب کلی صفات به قرار زیر است:

حرف تعریف+عدد ترتیبی+عدد اصلی+کیفیت+اندازه+سن+شکل+رنگ+ملیت+جنس+اسم+اسم

The first two beautiful small old round brown Italian wooden kitchen tables.

اولین دو میز آشپزخانه چوبی ایتالیایی قهوه ای گرد کهنه کوچک زیبا

 

موضوعات مرتبط با این یادداشت:

گرامر انگلیسی بصورت ساده و مختصر

تعیین کننده ها Determiners و کمیّت ها Quantifiers

راحت و رایگان با ما در تماس باشید

ثبت نام و شهریه کلاسها


سخن اخر:
از طریق این وبسایت و یا سایر شبکه های اجتماعی میتوانید مهارتها و تاکتیکهایی را در خصوص زبان و ادبیات انگلیسی بیاموزید و آنها را در جهت منسجم ساختن ساختار زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم استفاده کنید، بااینحال موکدا به شما کاربران محترم توصیه میکنیم که شرکت در کلاسهای آموزشی زیر نظر اساتید حرفه ای و کارآزموده و باتجربه بهترین و موثرترین روش برای انجام تمرینات هدفمند با هدف برطرف کردن نقاط ضعف و اشکالات شما و نیز تسریع روند کاربرد آموخته هایتان میباشد.

شاد و موفق باشید.

مرتضی طاهری


©مطالب مندرج در این وبسایت با زحمت و صرف زمان و تجربه فراوان گردآوری، تالیف یا ترجمه شده اند. هرگونه کپی برداری و تکثیر از آن بهر نحوی از انحأ، با هر هدف و در هرکجای جهان، پیگیرد حقوقی و قضائی خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط ضابط