Print

آیا شما هم در مکالمه این خطاهای رایج را مرتکب میشوید؟

مرور ضمنی و مختصر بر پاره ای از ایرادات رایج در مکالمه زبان انگلیسی

ایراداتی در مکالمات روزمره برخی افرادی که زبان انگلیسی را بعنوان زبانی غیر از گویش مادری استفاده میکنند وجود دارند.

در این صفحه سعی میکنم بسته به فرصت و زمانی که در اختیار دارم نسبت به برخی عمده ترین این اشکالات اشاره کنم. توجه بفرمایید که هنگام مکالمه مغز شما فرصت و زمان زیادی برای بکارگیری محفوظات ندارد. بنابراین توصیه میکنم علاوه بخاطر سپاری موارد زیر در کلاسهای مکالمه شرکت کنید تا با تکرار و تمرین آنچه که از قبل بخاطر سپرده اید به نتیجه مورد نظرتان برسید.

یادآور میشوم که مهارت مکالمه و نوشتار بر خلاف مهارتهای شنیداری و خوانش از طریق صرفا مطالعه و بخاطرسپاری تقویت نمیشود و میبایست علاوه بر حفظ کردن نکات از طریق تکرار و تمرینهای ممتد و متمرکز به سطح مطلوب و قابل قبول دست یابید.

 

مثلا

 

1.

گفتن

The reason he's late is because his car broke down.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

The reason he's late is that his car broke down.

 

2.

گفتن

He is different than the other boys.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He is different from the other boys.

 

3.

گفتن

Being as he was a little boy, he became restless during the long speech.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

Being a little boy, he became restless during the long speech.

 

4.

گفتن

Maureen went swimming despite of her cold.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

Maureen went swimming in spite of her cold.

و یا

Maureen went swimming despit her cold.

 

5.

گفتن

The nurse put the flowers near to the bed.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

The nurse put the flowers near the bed.

و یا

The nurse put the flowers next to the bed.

 

6.

گفتن

The boy fell off of the roof.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

The boy fell off  the roof.

 

7.

گفتن

He would/must/should of come if he had felt better.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He would/must/should come if he had felt better.

 

8.

گفتن

Those vegtables are equally as good as the vegtables in the other store.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

The vegtables in the two stores are equally good.

و یا

Those vegtables are as good as the vegtables in the other tores.

 

9.

گفتن

I don't know what kind of a material it is.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

I don't know what kind of material it is.

 

10.

گفتن

He arrived at about five o'clock.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He arrived about five o'clock.

 

11.

گفتن

Because he was out of town is why he was absent.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He was absent because he was out of town.

 

12.

گفتن

George won him in the chess game.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

George beat him in the chess game.

و یا

George won the chess game.

 

13.

گفتن

He ate a half a grapefruit.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He ate a half grapefruit.

و یا

He ate half a grapefruit.

 

14.

گفتن

I like these kind of candy.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

I like this kind of candy.

و یا

I like thses kinds of candies.

 

15.

گفتن

He read the article out loud this morning.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He read the article aloud this morning.

 

16.

گفتن

She prefer rice than potatoes.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

She prefers rice to potatoes.

 

17.

گفتن

He seldom ever plays golf.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He seldom plays golf.

و یا

He hardly ever plays golf.

 

18.

گفتن

His paining skill is superior than the others.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

His painting skill is superior to the others.

 

19.

گفتن

He told us to be sure and be there on time.

و یا

He told us to try and be there on time.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He told us to be sure to be there on time.

و یا

He told us to try to be there on time.

 

20.

گفتن

He sat in between the two girls.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He sat between the two girls.

 

21.

گفتن

The gymnasium is in back of the school.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

The gymnasium is back of the school.

و یا

The gymnasium is behind the school.

 

22.

گفتن

They made the dog sleep outside of the house.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

They made the dog sleep outside the house.

 

23.

گفتن

It's kind a cold today.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

It's somewhat cold day.

 

24.

گفتن

She feels badly that she can't go to the dance.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

She feels bad that she can't go to the dance.

 

25.

گفتن

Both Syd as well as Phil are intelligent.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

Both Syd and Phil are intelligent.

 

26.

گفتن

He answered most all of the questins correctly.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

He answered almost all of the questions correctly.

 

27.

گفتن

The boy sometimes leaves his dog sleep on his bed.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

The boy sometimes lets his dog sleep on his bed.

 

28.

گفتن

Many of people shop here.

غلط است و میبایست بجای آن بگوییم

Many  of the people shop here.

و یا

Many people shop here.

و یا

Many of them shop here.

 

موارد فوق تنها گوشه ای از این ایرادات رایج برخی زبان آموزان بودند. قطعا موارد بیشتری نیز وجود دارند که ممکن است شما هم با چنین اشکالاتی مواجه شده باشید. ممکن است اشکالات شما در گویش زبان انگلیسی از نوع گرامر، تلفظ، عدم دانش کافی از لغات، اصطلاحات روزمره و ... باشد. جهت دریافت مطالب مفید در این خصوص میتوانید از موضوعاتی که در کانال تلگرام، صفحه فیسبوک و ویدیوهای آموزشی من و سایر همکارانم بهره ببرید. اما فراموش نکنید بهترین، موثرترین و سریع ترین روش یادگیری زبان انگلیسی مرحله بعد از حفظ کردن مطالب است. شما میبایست پس از بخاطر سپاری، مرحله تکرار و تمیرنهای هدفمند را نیز پشت سر بگذارید تا به نتیجه بهتری برسید. تکرار و تمرینهای هدفمندی که لزوما از هر زبان آموز با زبان آموز دیگر متفاوت هستند و تنها یک استاد یا مدرس خوب میتواند با شناسایی نقاط ضعفتان، شما را به سمت مسیر مورد نظر بصورت کنترل شده سوق دهد

 

شاد و تندرست باشید

مرتضی طاهری

001 (514) 585-0189


طراحی سایت و سئو توسط ضابط