Print

این کلمات را استفاده نکنید!

یکی از روشهایی که به بهبود و زیباتر شدن گفتار و نوشتار شما به زبان انگلیسی کمک میکنند، جایگزین کردن برخی کلمات ساده و پیش پاافتاده پرکاربرد با کلمات پربارتر و زیباتر میباشد. مطالعه این صفحه به شما کمک شایانی میکند که این کلمات را با کارد صحیح و موثر خود بیابید.

طراحی سایت و سئو توسط ضابط