اصطلاحات انگلیسی فوق العاده کاربردی

 

اصطلاحات انگلیسی کاربرد فراوانی در مکالمه زبان انگلیسی دارند. در این صفحه سعی کرده ایم شما را با اصطلاحاتی آشنا کنیم که هم پرکاربرد هستند و  احتمال اینکه آنها و کاربردشان را در کتابهای اصطلاحات و ... بیابید کم است. اکثر این اصطلاحات از فیلم، برنامه های رادیویی و مکالمات روزمره با افراد کاملا بومی Native برداشت شده اند.

 

 

1. tobe hard done-by

احساس سرد رفتار شدگی کردن، احساس سرخوردگی کردن

e.g.  She feels hard done-by because she's been looking after the kids all week while her husband hass been out every night.

2. tobe miles away

توفکر مسئله دیگری بودن، خیلی دور و پرت از موضوع بودن

e.g. I was miles away thinking of my financial affairs while Sara was speaking to me.

3. like water off a duck's back

انتقاد یا متلکی که کاملا روی کسی بی اثر باشد

e.g. Her mother told her off for being so cheeky, but it was like water off a duck's back

4. sth takes some doing

چیزیکه کار یا زحمت میبرد

e.g. Your computer is on the blink and I can fix it up for you, but it takes some doing if you wish.

5. tobe in with a chance of...

شانس...را داشتن، تو شانس... بودن

e.g. I was in with a chance of having a good family and they've always been for me a leg to stand on.

6. sheer luxury

کاملا لوکس و خیلی تجملاتی

e.g. The eights floor of the hotel was sheer luxury

7. overall approach to life

نگرش و نگاه کلی به زندگی و غیره

e.g. I liked his overall approach to life

8. huff and puff

نفس نفس زدن

We were huffing and puffing by the time we'd climbed to the top of the hill.

9. diction

طرز بیان، فصاحت، استفاده صحیح از کلمات در جمله

It is very helpful for a language teacher to have good diction.

10. shanty town

گدا محله، بیغوله، شهر بی آب و علف

Perhaps now you can understand why we took those risks to get you out of the shanty town

11. death trap

مکان یا وسیله ای که خطر مرگ بالقوه دارد، هر چیزیکه بتواند باعث دردسر جدی برای شما شود

Badly built cars can be deathtraps.

12. get away from / get out of

از شر انجام کاری فارغ شدن، کار پردردسری را تمام کردن

13. hit off [with sb]

رابطه خوبی را {باکسی} شروع کردن

Guy: "I heard that Alex and Emma met yesterday. Did they get along?"
Girl: "Yeah, they really hit it off."

14. eke sth out

به آهستگی و با صرفه استفاده کردن چیزی {چون کمیاب یا رو به پایان است}، به تدریج استفاده کردن از چیزی

e.g. The wasn't much food left, however, we just managed to eke it out

15. snoop = sneak out

با زیرکی و زرنگی {معمولا برای کسب اطلاعات} جستجو کردن

She's the sort of person you can imagine snooping about your room when you're not there.

16. to incur charges

هزینه در بر داشتن، هزینه تحمیل کردن، هزینه به بار آوردن

taking foolish risks might incur charges

17. tobe triggererd by sth

شروع شدن با .... وقتی رفتاری باعث شروع عکس العملی میشود

The street fight triggered by elbowing a drunken gang member.

18. go too far/extreme with sth

زیاده روی کردن در مورد چیزی، افراط کردن در کاری

Giving women equal pay maybe politically is correct, but Danial is going too far with such payments.

19. we're uneasy around them

ما با اونها حال نمیکنیم، دوروبرشون نمیپریم، ما با اونها زیاد نمیجوشیم

20. get out of sth / get away of sth

چیزی را پیچاندن، از زیر بار مسئولیتی فرار کردن

21. that's all from me

این تنها کاریه که میتونم بکنم، این تنها کاریه که از دستم بر میاد

22. that's just common sense

این یک حس طبیعیه، این یک حس بدیهیه، این خسیه که همه آدمها دارند

23. convenience food

غذای حاضری

24. come into ....a fortune...

به ارث یا چیزی رسیدن، تازه به دوران رسیدن

Peter came into a fortune when his father passed away

25. so far today

تا به امروز

26. social diviants

افراد منحرف، افراد منحرف اجتماعی

27. tobe so wrapped up in sth

حسابی غرق و گرفتار بودن در چیزی

28. over-promise and under-deliver

زیاد وعده دادن و کم عمل کردن، وعده سرخرمن دادن، فقط حرف زدن و وعده بیخود دادن

29. get off the beaten track / rat race

از شهر و شلوغی و هیاهوی آن دور شدن

30. knuckle under to sth

زیر بار چیزی رفتن

The other side is not ready to negotiate, but we won't knuckle under their demand.

31. twist sb's arm into doing sth

کسی را وادار به انجام کاری کردن

Nobody can twist my arm into doing that.

32. file/bring  a lawsuit against sb/sth

دعوای حقوقی مطرح کردن برعلیه کسی

They have filed/brought a lawsuit against their former employer

33.

a. tobe chocked with tear

b. have a lump in sb's throat

بغض کردن، بغض در گلو داشتن

I was chocked with tear.

She had a lump in her throat and wanted to burst into tears

34. tobe coy about sth

ناز کردن یا خجالتی بودن در مورد چیزی

He's coy about his future in basketball

35. It's all a fuss about nothing

همش بهانه الکیه، کلش بهانه بیخوده، قشقرقه سر هیچ و پوچ

36.

a. give up on sth

b. wash your hands of/on sb/sth

قید کسی/چیزی را زدن

The government has washed his hands of the false economy

37.

a. get rid of sb/sth

b. ditch sb/sth

It’s time to ditch this old, torn sweater
Did you know that Marry ditched (= ended her relationship with) her boyfriend yesterday?

38. on the pretext of doing sth

به بهانه انجام کاری

I called her on the pretext of needing more information

39. make inquiry

استعلام کردن، استعلام گرفتن

I’ve made inquiries about the cost of a ticket

40. go on an excursion

، سفر تفریحی کوتاه و دسته جمعی، به گشت و گذار رفتن

Our class is going on an excursion to Niagara Falls

41. sth match sth

بهم امدن، باهم مچ و هماهنگ بودن

these cufflinks match that tie pinاین دکمه سرآستینها به آن سنجاق کراوات میایند

42. let's put it this way: ....

بگذار اینطوری برات توضیح بدم؛ ....

43. tobe accessory to sb

آلت دست کسی بودن

Sara is accessory to her boss

44.

a. tobe lost for words

b. get cold feet

کم آوردن

45. at the very beginnig/end

همون اول اول / آخر آخر

46. as a rule of thumb

بعنوان یک قاعده کلی

As a rule of thumb, the ice on the lake should be at least two inches thick to support one person

47. it gives you a s-h*i*t

کار دستت میده

48. you are stuck

تو پات گیره، تو راه فراری نداری، تو مسئولی

50. suffer/have/experience/get [a stroke / heart attack] V.

سکته قلبی / مغزی کردن

51. the first day

روز ازل

52. scrifice to sb/sth

فداکاری کردن برای کسی/چیزی

women offered more sacrifice compared to the men

53. it is an incommensurable

قیاس مع الفارق

54. it might have darwbacks =/=  assistance (benefit) on sb

ممکن است تاثیر منفی (بد) =/= خوب داشته باشد روی کسی

55. disregard others' rights

حق دیگران را رعایت نکردن، ملاحظه حقوق دیگران را نکردن

56. vindicate/justify the mistake

توجیه کردن اشتباه

57.

a. soft boiled

b. sunny side up

تخم مرغ عسلی

58. rub salt into someone's wounds

نمک روی زخم کسی پاشیدن

59. feel sleepy/drowsy

احساس خواب آلودگی کردن

60. Layover time

مدت ترانزیت در فرودگاه

61. I've been deceived/screwed/ripped

کلاه سرم رفته

62. You've worn your shoes (ill-matched)mismatched

کفشهایت را لنگه به لنگه پوشیده ای

63. help me wear my necklace, please

کمکم کن که من گردنبندم رو ببندم لطفا

64. crank the volume/valve/.etc up/down

کم / زیاد کردن صدا / شیرگاز یا مایکروویو و غیره

Set the gas cranck lower as the milk might boil over

65. face the music

با واقعیت روبرو شدن

66. lose your touch

دست و پای خود را گم کردن

It's good to see their goalkeeper's not losing his touch

66.

 

 

 

 

 

© مطالب مندرج در این وبسایت با زحمت و صرف زمان و تجربه زیاد گردآوری، تالیف یا ترجمه شده اند. هرگونه کپی برداری و تکثیر از آن بهرنحو، با هر هدف و در هر کجای جهان، پیگرد حقوقی و قضایی خواهد داشت.

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط ضابط