جعبه لایتنر و یادگیری زبان انگلیسی

 

سیستم لایتنر، یک روش موثر با کاربرد گسترده و استفاده از فلش کارتها flashcards میباشد که توسط یک یک خبرنگار آلمانی که زمینه فعالیتش تحقیقات علمی بوده بنام Sebastian Leitner در دهه ۷۰ ارایه شده است. مبنای کار لایتنر، اجرای اصول جابجایی قانونمند فلش کارتها در فضاهای مشخص شده است و همین فضاهای مشخص در جعبه لایتنر هستند که کارتهای فلش را در خود جا داده و به ترتیب لزوم به خواننده ارایه میدهند.

اگر تا بحال با جعبه لایتنر کار نکرده اید و اکنون علاقمند هستید که برای خودتان یک جعبه لایتنر درست کنید و از آن برای یادگیری زبان انگلیسی بهره ببرید، این متن متعلق به شماست.

قوانین اصلی لایتنر
الف. خانه شماره ۱ همان منبع یا source میباشد
ب. هر فیشی که بیشتر از ۲ ثانیه طول بکشد که یادمان بیاید، میبایست به منبع منتقل گردد (نظر نویسنده: مرتضی طاهری)
ج. قبل از اینکه فیشها را در منبع یا جعبه لایتنر قرار دهیم بهتر است که حداقل یکبار انها را مرور کرده و به خاطر بسپاریم
د. جعبه لایتنر باید هرروز و حتی المقدور در زمان مشخصی خوانده شود
ه. بسته به لغاتی که هرروز میتوانیم حفظ کنیم (روزانه حدود ۵۰ تا) باید فیش نویسی شوند، حفظ شوند و به منبع اضافه شوند

روز اول:
منبع را میخوانیم
آنهایی که بلدیم به شماره ۲ میروند و انهاییکه بلد نیستیم در منبع میمانند

روز دوم:
منبع را میخوانیم
آنهاییکه بلدیم به شماره ۲ میروند و آنهاییکه از قبل در ۲ بودند به ۳ منتقل میشوند
آنهاییکه بلد نیستیم به منبع بر میگردند

روز سوم:
شماره ۳ را میخوانیم: انها که بلد بودیم به شماره ۴ منتقل شده و انها که بلد نیستیم را کنار میگذاریم تا در انتهای کار امروز در منبع قرار دهیم
منبع را میخوانیم: انهاکه بلد بودیم به شماره ۲ میروند، طبعا انها که در شماره ۲ بودند باید به جلو (شماره ۳) بروند
آنهایی را که بلد نبودیم بعلاوه آنهاییکه از خواند شماره ۳ کنار گذاشته بودیم، جمعا به منبع منتقل میشوند

روز چهارم:
شماره ۳ را میخوانیم: انها که بلد بودیم به شماره ۴ منتقل شده و انها که بلد نیستیم را کنار میگذاریم تا در انتهای کار امروز در منبع قرار دهیم و آنهاییکه از قبل در شماره ۴ قرار داشتند به شماره 5 منتقل میشوند
منبع را میخوانیم: انهاکه بلد بودیم به شماره ۲ میروند، طبعا انها که در شماره ۲ بودند باید به جلو (شماره ۳) بروند
آنهایی را که بلد نبودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۳ کنار گذاشته بودیم، جمعا به منبع منتقل میشوند

روز پنجم:
شماره ۳ را میخوانیم: انها که بلد بودیم به شماره ۴ منتقل شده و انها که بلد نیستیم را کنار میگذاریم تا در انتهای کار امروز در منبع قرار دهیم و آنهاییکه از قبل در شماره ۴ قرار داشتند به شماره 5 منتقل میشوند و انهاییکه از قبل در شماره ۵ بودند به شماره ۶ منتقل میشوند
منبع را میخوانیم: انهاکه بلد بودیم به شماره ۲ میروند، طبعا انها که در شماره ۲ بودند باید به جلو (شماره ۳) بروند
آنهایی را که بلد نبودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۳ کنار گذاشته بودیم، جمعا به منبع منتقل میشوند

روز ششم:
شماره ۳ را میخوانیم: انها که بلد بودیم به شماره ۴ منتقل شده و انها که بلد نیستیم را کنار میگذاریم تا در انتهای کار امروز در منبع قرار دهیم و آنهاییکه از قبل در شماره ۴ قرار داشتند به شماره 5 منتقل میشوند و انهاییکه از قبل در شماره ۵ بودند به شماره ۶ منتقل میشوند و آنهاییکه از قبل در ۶ بودند به شماره ۷ منتقل میشوند
منبع را میخوانیم: انهاکه بلد بودیم به شماره ۲ میروند، طبعا انها که در شماره ۲ بودند باید به جلو (شماره ۳) بروند
آنهایی را که بلد نبودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۳ کنار گذاشته بودیم، جمعا به منبع منتقل میشوند

روز هفتم:
شماره ۷ را میخوانیم: آنهاکه بلدیم به ۸ میروند و انهاکه بلد نیستیم را موقتا کنار میگذاریم تا در انتهای کار روزانه مان به منبع برگردند
شماره ۳ را میخوانیم: انها که بلد بودیم به شماره ۴ منتقل شده و انها که بلد نیستیم را کنار میگذاریم تا در انتهای کار امروز در منبع قرار دهیم و آنهاییکه از قبل در شماره ۴ قرار داشتند به شماره 5 منتقل میشوند و انهاییکه از قبل در شماره ۵ بودند به شماره ۶ منتقل میشوند و آنهاییکه از قبل در ۶ بودند به شماره ۷ منتقل میشوند
منبع را میخوانیم: انهاکه بلد بودیم به شماره ۲ میروند، طبعا انها که در شماره ۲ بودند باید به جلو (شماره ۳) بروند
آنهایی را که بلد نبودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۳ کنار گذاشته بودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۷ کنار گذاشته بودیم، جمعا به منبع منتقل میشوند

 


روز هشتم:
شماره ۷ را میخوانیم: آنهاکه بلدیم به ۸ میروند و انهاکه بلد نیستیم را موقتا کنار میگذاریم تا در انتهای کار روزانه مان به منبع برگردند و آنهاکه در ۸ قرار داشتند به ۹ منتقل میشوند
شماره ۳ را میخوانیم: انها که بلد بودیم به شماره ۴ منتقل شده و انها که بلد نیستیم را کنار میگذاریم تا در انتهای کار امروز در منبع قرار دهیم و آنهاییکه از قبل در شماره ۴ قرار داشتند به شماره 5 منتقل میشوند و انهاییکه از قبل در شماره ۵ بودند به شماره ۶ منتقل میشوند و آنهاییکه از قبل در ۶ بودند به شماره ۷ منتقل میشوند
منبع را میخوانیم: انهاکه بلد بودیم به شماره ۲ میروند، طبعا انها که در شماره ۲ بودند باید به جلو (شماره ۳) بروند
آنهایی را که بلد نبودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۳ کنار گذاشته بودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۷ کنار گذاشته بودیم، جمعا به منبع منتقل میشوند

همین الگوریتم را ادامه میدهیم تا روز ۱۵ام

روز پانزدهم
ابتدا خانه 15 را میخوانیم، آنچه که بلد بودیم به 16 منتقل و آنچه که بلد نبودیم کنار میگذاریم تا اخر جلسه که به منبع منتقل شوند
خانه شماره 7 را میخوانیم انچه را که بلد نیستیم کنار میگذاریم تا اخر جلسه که به منبع منتقل شود و انچه که بلدیم به ۸ منتقل میشود و انچه از قبل در ۸ بود به ۹ و انچه در ۹ بود به ۱۰ و انچه در ۱۰ بود به ۱۱و ......انچه در ۱۴ بود به ۱۵ انتقال میدیم
شماره ۳ را میخوانیم: انها که بلد بودیم به شماره ۴ منتقل شده و انها که بلد نیستیم را کنار میگذاریم تا در انتهای کار امروز در منبع قرار دهیم و آنهاییکه از قبل در شماره ۴ قرار داشتند به شماره 5 منتقل میشوند و انهاییکه از قبل در شماره ۵ بودند به شماره ۶ منتقل میشوند و آنهاییکه از قبل در ۶ بودند به شماره ۷ منتقل میشوند
منبع را میخوانیم: انهاکه بلد بودیم به شماره ۲ میروند، طبعا انها که در شماره ۲ بودند باید به جلو (شماره ۳) بروند
آنهایی را که بلد نبودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۳ کنار گذاشته بودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۷ کنار گذاشته بودیم، جمعا به منبع منتقل میشوند

همین الگوریتم را ادامه میدهیم تا روز سی و دوم

روز سی و دوم
ابتدا شماره ۳۲ را میخوانیم اگر بلد بودیم، بمعنی اینست که موضوع به حافظه دراز مدت ما منتقل شده (تبریک میگویم) کلمه از جعبه لایتنر خارج و به عزیزان هدیه داده میشود و اگر بلد نبودیم آنها را کنار میگذاریم تا اخر جلسه که به منبع انتقال داده شوند
بعد خانه 15 را میخوانیم، آنچه که بلد بودیم به 16 منتقل و آنچه که از قبل در ۱۶ بوده به ۱۷ و انچه در ۱۷ بوده به ۱۸ و ......انچه قبلا در ۳۱ بوده به ۳۲ منتقل میشود و آنچه را که از خواندن ۱۵ بلد نبودیم کنار میگذاریم تا اخر جلسه که به منبع منتقل شوند
خانه شماره 7 را میخوانیم انچه را که بلد نیستیم کنار میگذاریم تا اخر جلسه که به منبع منتقل شود و انچه که بلدیم به ۸ منتقل میشود و انچه از قبل در ۸ بود به ۹ و انچه در ۹ بود به ۱۰ و انچه در ۱۰ بود به ۱۱و ......انچه در ۱۴ بود به ۱۵ انتقال میدیم
شماره ۳ را میخوانیم: انها که بلد بودیم به شماره ۴ منتقل شده و انها که بلد نیستیم را کنار میگذاریم تا در انتهای کار امروز در منبع قرار دهیم و آنهاییکه از قبل در شماره ۴ قرار داشتند به شماره 5 منتقل میشوند و انهاییکه از قبل در شماره ۵ بودند به شماره ۶ منتقل میشوند و آنهاییکه از قبل در ۶ بودند به شماره ۷ منتقل میشوند
منبع را میخوانیم: انهاکه بلد بودیم به شماره ۲ میروند، طبعا انها که در شماره ۲ بودند باید به جلو (شماره ۳) بروندآنهایی را که بلد نبودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۳ کنار گذاشته بودیم بعلاوه آنهاییکه از خواندن شماره ۷ کنار گذاشته بودیم، جمعا به منبع منتقل میشوند

 


موضوعات مرتبط با این یادداشت:

چطور از تکنولوژی برای یادگیری زبان استفاده کنیم؟

یادگیری زبان با شعر و موزیک

درک مطلب انگلیسی با جوک و خنده

راحت و رایگان با ما در تماس باشید

ثبت نام و شهریه کلاسها


سخن اخر:
از طریق این وبسایت و یا سایر شبکه های اجتماعی میتوانید مهارتها و تاکتیکهایی را در خصوص زبان و ادبیات انگلیسی بیاموزید و آنها را در جهت منسجم ساختن ساختار زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم استفاده کنید، بااینحال موکدا به شما کاربران محترم توصیه میکنیم که شرکت در کلاسهای آموزشی زیر نظر اساتید حرفه ای و کارآزموده و باتجربه بهترین و موثرترین روش برای انجام تمرینات هدفمند با هدف برطرف کردن نقاط ضعف و اشکالات شما و نیز تسریع روند کاربرد آموخته هایتان میباشد.

شاد و موفق باشید.


©مطالب مندرج در این وبسایت با زحمت و صرف زمان و تجربه فراوان گردآوری، تالیف یا ترجمه شده اند. هرگونه کپی برداری و تکثیر از آن بهر نحوی از انحأ، با هر هدف و در هرکجای جهان، پیگیرد حقوقی و قضائی خواهد داشت.

 

 

 


طراحی سایت و سئو توسط ضابط